Kallelse till årsmöte 10.3.2024

Årsmötet 2024

Välkommen på scoutkåren Östersundom Scouters årsmöte den 10.3.2024 kl. 15:30 vid kårlokalen i Hansas (Söderkullavägen 618). På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vi bjuder på kaffe/te och tilltugg.

Kårens medlemmar och övriga intresserade är välkomna med!

h. Kårens styrelse
Publicerat den 25.2.2024


I kårens stadgar står det så här:

Kårens beslutande organ är årsmötet. Kåren sammanträder till årsmöte senast den femtonde (15) mars. Extra ordinarie möte skall sammankallas om minst en femtedel (1⁄5) av kårens medlemmar så kräver, eller om kårens styrelse så beslutar. Vid årsmötet äger alla 15 år fyllda kårmedlemmar rösträtt.

Kåren meddelar om årsmötet en vecka i förväg genom meddelande på föreningens hemsida, och två veckor i förväg på anslagstavlan i kårlokalen. Ifall förslag till ändring av kårens stadgar eller upplösning av kåren skall behandlas på mötet skall detta uppges i kallelsen.

Vid kårens årsmöte bör åtminstone följande frågor behandlas:

 1. Mötet öppnas och mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.
 2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för mötet.
 3. Kårens verksamhetsberättelse över det gångna året.
 4. Verksamhetsgranskarens berättelse samt bokslutet för det gångna året.
 5. Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
 6. Fastställande av budget och verksamhetsplan.
 7. Val av medlemmar i kårens styrelse.
 8. Medlemsavgiften fastställs.
 9. Val av verksamhetsgranskare och suppleant.
 10. Övriga ärenden.
 11. Mötet avslutas.